Privacy policy

1. Introductie

NV INSOLANTS VICTOR HALLET, gevestigd te 1083 GANSHOREN, Avenue de Rusatira, 9 en geïdentificeerd bij de ECB onder nummer 0401.893.269, in haar hoedanigheid van controller (hierna “IVH” genoemd), hecht groot belang om uw gegevens te beschermen en uw privacy te respecteren.

Het doel van dit privacybeleid is uit te leggen hoe IVH persoonlijke gegevens (hierna “persoonlijke gegevens”) verzamelt, gebruikt en bewaart met betrekking tot haar klanten, individuen en natuurlijke persoon die in contact staat met IVH, waaronder potentiële klanten, vertegenwoordigers of garantiegevers van onze natuurlijke of rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijfsdirecteuren, agenten, wettelijke vertegenwoordigers, andere contactpersonen), onze leveranciers, onze partners, etc. (hierna “u” genoemd).

Met “persoonlijke gegevens” verwijst IVH naar alle informatie die u direct of indirect identificeert als een natuurlijk persoon.

“Gegevensverwerking” verwijst naar elke transactie of reeks transacties die op uw persoonlijke gegevens is toegepast. Het concept behandeling omvat onder andere alle aspecten met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, aanpassen of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, uitzenden of andere vorm van verstrekking, verzoening of interconnectie, en de archivering, verwijdering of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens.

IVH, als controller, bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, de gebruikte middelen en alle verwerkingskenmerken die in dit beleid worden uitgelegd. IVH is uw contactpersoon en beantwoordt de naleving van de verordening met betrekking tot uw gegevens voor de controle-instanties.

Als u via een rechtspersoon in contact staat met IVH, moet u weten dat IVH een kopie van dit beleid verstrekt aan de rechtspersoon met het verzoek deze ter kennis te brengen van een persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door IVH.

IVH verwerkt uw gegevens op een transparante manier en in overeenstemming met alle toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving, inclusief de “RGPD” (Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens). We doen er alles aan om onze verplichtingen en uw rechten te respecteren wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten verwerken.

2. Met welke persoonsgegevens hebben we te maken?

IVH is verplicht om persoonlijke gegevens te verzamelen wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, post of via het contactformulier op onze website, tijdens een vergadering met ons team voor de ondertekening van een contract, in de uitvoering van diensten die zijn overeengekomen op basis van een contract of tijdens een oproep aan onze ondersteuningsteams.

IVH verzamelt en gebruikt alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn in het kader van onze activiteiten en waarmee wij u gepersonaliseerde diensten en kwaliteitsproducten kunnen aanbieden.

We verzamelen en verwerken verschillende categorieën persoonlijke gegevens, waaronder:

Identificatiegegevens: bijv. achternaam, voornaam, geboortedatum.
Contactgegevens: bijv. postadres, e-mailadres, telefoonnummer.
Boekhoudkundige en financiële gegevens: ex. bankrekeningnummer, btw-nummer.

In geen geval verzamelen of verwerken we gevoelige gegevens.

Een aantal persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, is essentieel voor ons om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. In sommige gevallen vereist de wet dat we bepaalde informatie verzamelen. Afhankelijk van het type persoonlijke gegevens en de redenen waarom we deze verwerken, is het mogelijk dat, als u weigert deze te verstrekken, we niet in staat zijn om onze contractuele verplichtingen na te komen of, in extreme gevallen, om onze relatie met u voort te zetten.

3. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van de volgende juridische gronden:

a. Om ons toe te staan ​​uw verzoek te verwerken (toestemming).

We gebruiken uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt om ons vragen te stellen (bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website) over onze producten of diensten of voor informatie, hetzij om:

U informatie verstrekken over onze diensten en producten;
Breng je in contact met de juiste service